jueves, 27 de marzo de 2014

característiques del so

Amplitud: L'amplitud és la magnitud del canvi d'un sistema oscil·lant a cada oscil·lació, indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig. L'amplitud d'una ona és el valor màxim, tant de positiu com a negatiu, que pot arribar a adquirir. 

Freqüència: La freqüència és la mesura del nombre de vegades que ocorre un esdeveniment per unitat de temps. Per calcular la freqüència, es fixa un interval de temps, es compta el nombre de vegades que ocorre l'esdeveniment en l'interval i aleshores es divideix aquesta quantitat per la llargària de l'interval de temps.


Intensitat: La intensitat sonora es defineix com la quantitat d'energia sonora (potència acústica) que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud de l'ona, perquè quant major sigui l'amplitud de l'ona, major és la quantitat d'energia (potència acústica) que genera i, per tant, major és la intensitat del so. 


To: En acústica, el to és la qualitat del so que ens permet distingir dos sons.


Timbre: El timbre musical és un dels quatre atributs del so a més del to o altura, de la durada i de la intensitat o volum. Ens permet distingir dos o més sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat
0 comentarios:

Publicar un comentario